> > > > >

 

អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
General Directorate of Animal Health and Production (GDAHP)

 

 

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
(Laws and Regulations)

វីដេអូបច្ចេកទេស (Technical Video)

 

Save

តារាងឯកសារថ្មី (Latest Article Post)

Contact Info

Trea Village, St. 371, Sangkat Stueng Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh
+855 (0)23 521 0808
info@dahp-maff.org

Programme Summary

The Overall Objective of the Programme ‘Promotion of Inclusive and Sustainable Growth in the Agricultural Sector: Fisheries and Livestock’ is to contribute significantly to the achievement of the NSDP strategic goals for the agriculture sector, while ensuring that the growth in this sector is achieved in an equitable, inclusive, environmentally responsible and sustainable way for the benefit of the entire rural population of Cambodia. Readmore >>

Extra Links